Về trường hợp miễn trách nhiệm hình sự cho người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57288Về trường hợp miễn trách nhiệm hình sự cho người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57288