Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57290
Title: Về mối quan hệ giữa các ngôn ngữ Nam Á và Nam Đảo ở Đông Nam Á
Authors: Trần Trí Dõi
Keywords: các ngôn ngữ Nam Á và Nam Đảo, sự phân loại ngôn ngữ ở vùng Đông Nam Á
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 25 (2009) 121-126;
Abstract: Hiện nay, trong sự phân loại các ngôn ngừ ở vùng Đông Nam Á, có hai cảch lý giải khác nhau về mối quan hệ giừa các ngôn ngừ Nam Á (Ausưoasiatic) và Nam Đảo (Ausưonésian). Nhiều ý kién cho rảng giữa hai họ ngôn ngừ này chi lả quan hệ vay mượn, nhưng cũng có ỷ kiên cho rằng quan hệ giừa chúng là quan hộ cội nguồn. Phân tích một vài tương ứng từ vựng giừa những ngôn ngừ thuộc nhỏm Việt - Mường song tiết (disyllabe/sếsquisyllabc) như Arem, Mã Liềng, Sách, Rục hay Ahcu của nhánh Môn - Khmer họ Nam Á với ngôn ngữ Cham, chúng tôi thấy ràng giữa những ngôn ngữ này chi cổ thể là quan hệ vay mượn, cho đù những từ tương ứng giừa chúng thuộc lớp từ cơ bản. Chính vì thé qua đó, người ta thấy rằng quan hệ vay mượn giữa chúng là quan hệ vay mượn đặc biệt.
Description: tr. 121-126
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57290
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1929-1-3752-1-10-20161104.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.