Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57291
Title: Các cấp độ nghiên cứu pháp luật và những vấn đề đặt ra cho xã hội học pháp luật trong lộ trình đổi mới đào tạo luật học nước nhà
Authors: Hoàng, Thị Kim Quế
Keywords: Nghiên cứu pháp luật;Xã hội học pháp luật;Đổi mới đào tạo;Luật học nước nhà
Issue Date: 2006
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 22;Số 1
Abstract: Hiến pháp năm 1980 ra đời đã đặt trước khoa học pháp lý và đặc biệt lý luận nhà nước và pháp luật nhiều vấn đề lý luận cần được nghiên cứu, nhất là các vấn đề về quyền làm chủ của nhân dân lao động; vai trò của pháp luật đối với việc thực hiện quyền làm của chủ nhân dân. Các vấn đề lý luận về pháp chế, về ý thức pháp luật và lối sống theo Hiến pháp và pháp luật đã được soi sáng trong nhiều bài đăng trên tạp chí Luật học.
Description: tr. 1-7
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57291
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2698-1-6504-1-10-20170109.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.41 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.