Các cấp độ nghiên cứu pháp luật và những vấn đề đặt ra cho xã hội học pháp luật trong lộ trình đổi mới đào tạo luật học nước nhà

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57291Các cấp độ nghiên cứu pháp luật và những vấn đề đặt ra cho xã hội học pháp luật trong lộ trình đổi mới đào tạo luật học nước nhà

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57291