Phạt tiền với tính chất là hình phạt bổ sung trong luật hình sự nước ta và những kiến nghị hoàn thiện

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57292Phạt tiền với tính chất là hình phạt bổ sung trong luật hình sự nước ta và những kiến nghị hoàn thiện

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57292