Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57294
Title: Quan niệm lại pháp luật
Authors: Ngô, Huy Cương
Keywords: Quan niệm;Pháp luật
Issue Date: 2006
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 22;Số 1
Abstract: Xây dựng một định nghĩa về hệ thống pháp luật sẽ không có cơ sở nếu như chúng ta chưa có sự minh xác trong định nghĩa hoặc quan niệm về pháp luật. Tuy nhiên, chúng ta có thể dễ thấy rằng, định nghĩa về pháp luật không đơn thuần là vấn đề ngôn ngữ. Quan niệm về pháp luật (và kéo theo đó là quan niệm về hệ thống pháp luật) luôn là chủ điểm của các tranh luận triết học phức tạp trong lịch sử loài người. Lý do giản đơn là, mỗi quan niệm về “pháp luật” đều trực tiếp hoặc gián tiếp phản ánh hoặc gắn với khía cạnh vị thế, quan điểm, lý do biện minh cho sự tồn tại của các lực lượng xã hội, các nhóm lợi ích nhất định
Description: tr. 23-33
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57294
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2700-1-6507-1-10-20170109.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.