Phương thức chiếu vật mơ hồ hàm ẩn trong phát ngôn tiếng Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57295Phương thức chiếu vật mơ hồ hàm ẩn trong phát ngôn tiếng Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57295