Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57296
Title: Những cơ sở định hướng cho việc đổi mới phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non và năng lực đòi hỏi ở giáo viên mầm non
Authors: Đỗ Thị Minh Liên
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 25 (2009) 147-153;
Abstract: Quan niệm đúng đẩn vể bản chất, mục đích, nhiệm vụ của quá trình hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non, cũng như việc làm sảng tỏ những đặc trưng cơ bản của quá trình giáo dục này, cùng vởi việc nắm được nhừng quan điểm định hướng cho việc tién hành nó. Tất cả đều là cơ sở định hướng cho việc đồi mới phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đảng cho trẻ mầm non nhằm nâng cao chất lượng của quá trình giáo dục nàyQuá trình đồi mới phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non đòi hỏi giáo viên mầm non phải có những nãng lực nhất định, như: lập ké hoạch, xây dựng mạng nội dung, mạng các hoạt động cho trẻ làm auen với toán theo các chù điểm giáo dục, biét xây dựng môi trường cho các hoạt động này và biét phối hợp sử dụng các phương pháp, biện pháp dạy học tích cực để tỏ chức các hoạt động cho trẻ làm quen với toán dưới các hình thức đa dạng.
Description: tr. 147-153
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57296
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1932-1-3758-1-10-20161104.pdf
  • Description : 
  • Size : 962.15 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.