Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57297
Title: Chủ trương thực hiện cách mạng ruộng đất của Đảng trong những năm 1945-1956
Authors: Lê Thị Quỳnh Nga
Keywords: cải cảch ruộng đất ở Việt Nam từ 1945 đẽn 1956,;phưPhương thức cải cách ruộng đất từng bước
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 25 (2009) 154-165;
Abstract: Bài viết tập trung khai thác nội dung các chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề ruộng đất và phương thức tiến hành cải cảch ruộng đất ở Việt Nam từ 1945 đẽn 1956. Trẽn cơ sờ đó các giai đoạn nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về tinh hình rụộng đất và phương thức đem lại ruộng đất cho nông dân cũng được làm rõ. Qua nghiên cứu, bài viêt làm rõ hai giai đoạn nhận thức và nhấn mạnh quan điểm khác nhau của Đảng qua các giai đoạn này. Trong những năm 1945-1953, trên cơ sở nhận thức đúng đăn yêu cầu của thực tiễn Việt Nam khi cuộc chến tranh giải phóng dân tộc Đàng diễn ra và phân tích rõ quan hệ giai cấp cùa các tầng lóp, giai cấp trong xă hội Việt Nam trong thời điểm này, Đảng đa đề ra phương thức tiến hành cải cách ruộng đất độc đáo, theo một đường lối riêng biệt cùa Việt Nam - phương thức cải cách ruộng đất từng bước. Do đó, nội dung chính sách ruộng đất chủ yếu tập trung vào việc giảm tô, giàm tức, chia lại ruộng đất công, tịch thu ruộng đất của thực dân Pháp và Việt gian chia cho nông dân nệhèo... và mang lại nhiều thành quả to lớn. Sang giai đoạn 1953-1956 những kinh nghiệm đúng đẫn, sáng tạo cùa các thời kỳ đầu về thi hành chinh sách ruộng đât từng bước, dân dân thục hiện nhiều cải c á c h n h ỏ , g ộ p lại n h ư m ộ t c u ộ c cách m ạng lớn về van đề ru ộ n g đắt đ ã k h ô n g đ ư ợ c tiếp tục thực hiện. Do vậy, việc đề ra chủ truơng cải cách ruộng đất và quá trình thực hiện đã phạm sai lầm ngay từ năm 1953 và càng về sau càng nặng nề và nghiêm trọng, đầy thành một cuộc đâu tranh gay gẩt, không cần thiểt trong nông thôn. Đó là một sai lâm về phương thức thực thi chiên lược cách mạng ruộng đất ở Việt Nam.
Description: tr. 154-165
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57297
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1934-1-3762-1-10-20161104.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.37 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.