Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57302
Title: Giáo dục ngoại ngữ ở Hàn Quốc và một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn Hồng Cổn
Keywords: Giáo dục ngoại ngữ ở Hàn Quốc
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 25 (2009) 53-62;
Abstract: Trong hơn 50 năm qua, Hàn Quốc đâ không ngừng đổi mới và hiện dại hóa nèn giảo dục quồc gia để nâng cao dãn trí, hội nhập với thể giới. Ricng trong lĩnh vực giảo dục ngoại ngừ nói nói chung và giảo dục ngoại neừ trong nhà trường nói ricng, Hàn Quòc đà có nhừng thay đôi vẽ mục tiêu đào tạo. nội dung chương trinh, phươne pháp giảng dạy và đội ngũ giảng viên phù họp với tùng giai đoạn phát triên nhất định và có được nhừng thành công bước đâu. Đài viết này, trên cơ sở điểm luận lại chính sách và thực ticn giáo dục ngoại ngừ ở Hàn Quòc và liên hệ với thực tiễn Việt Nam, sỗ rút ra một số bài học kinh nghiệm cỉiO việc giáo dục ngoại ngừ ở Việt Nam. Nội dung bài viết gồm hai phần: 1. Giáo dục ngoại ngừ ờ Hàn Quốc. 2. Nhừng bài học đối với giáo đục ngoại ngừ ở Việt Nam
Description: tr. 53-62
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57302
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1922-1-3738-1-10-20161104.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.34 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.