Xã hội học pháp luật trong hệ thống các khoa học pháp lý

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57314Xã hội học pháp luật trong hệ thống các khoa học pháp lý

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57314