Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57314
Title: Xã hội học pháp luật trong hệ thống các khoa học pháp lý
Authors: Hoàng, Thị Kim Quế
Keywords: Xã hội học;pháp luật;Hệ thống khoa học pháp lý
Issue Date: 2004
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 20;Số 4
Abstract: Khoa học pháp lý (Luật học) là hệ thông toàn diện các tri thửc về nhà nước và pháp luật, được thê hiện ở tổng hợp những khái niệm, những phạm trù và các quy luật vê sự vặn động và phát triển của nhà nước và pháp luật. Trong đại gia đình các khoa học pháp lý Việt Nam, Xà hội học pháp luật có vị trí, vai trò to lớn mặc dù hây còn non trẻ. Những năm gần đây, ở nước ta mới đặt ra việc triển khai nghiên cứu sâu rộng vê Xà hội học pháp luật. Đúng là có muộn nhưng "muộn còn hơn không bao giò". Mặt khác, đấy là hiểu Xã hội học pháp luật như một khoa học pháp ]ý độc lập, chứ sự thực ra thì ngay trong bán thân khoa học pháp lý của chúng ta đã thường xuyên nghiên cứu Xã hội học pháp luật. Nhà luật học đồng thời củng là Nhà xã hội học mà không biết. Điểu này dược lý giải ớ chỗ, các khái niệm, các hiện tượng nhà nước và pháp luật mả Luật học nghiên cứu không thể nào thoát ly được khỏi cơ sở xà hội, các nhân tô xã hội, nơi đặt hàng và kiêm tra, theo dõi, phán xét đôi với các quy định pháp luật và hoạt động tương ứng của nhà nước.
Description: tr. 1-7
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57314
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2942-1-5328-1-10-20161128.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.4 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.