Chữ "đạt" trong dịch thuật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57319Chữ "đạt" trong dịch thuật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57319