Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57325
Title: Hàm ý khen, chê con người trong thành ngữ tiếng Việt
Authors: Vũ Đức Nghiệu, Nguyễn Thị Dung
Keywords: Hàm ý khen, chê;thành ngữ tiêng Việt
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 25 (2009) 80-93;
Abstract: Bài nghiên cứu này khào sát 779 thành ngừ mà ngoài các nghĩa biểu hiện ra, chúng còn chứa hàm ý khen (21 chù đế) hoặc chê (51 chủ đè) cùa người nói đối với người được nói tới. Chúng tôi thay: Trong 137 th nh ngừ có hàm ý khen thì khen về phâm chất, nhân cách, hành vi, thái dộ ứng xử... nhiêu hơn (76 đơn vị), so với khen vẽ các đặc diêm thuộc tính hình thức (61 đơn vị). Sự biêu hiộn của các ihành ngừ có hàm ý khen thường rấi ước lệ, ít thành ngừ có ý nghĩa miêu tả cụ thể. 642 ihành ngừ có hàm ý chẻ thì chè về phẩm chất, đạo đức, nhản cách, trí tuệ, hành vi, thái độ ứng xử của con người là chủ yéu (595 đơn vị), số có hàm ý chê về hỉnh thức (gồm cả chẽ vẽ sức khỏe) rất ít ỏi: 47 đơn vị. Vẻ cấu trúc hỉnh thức, các thành ngừ so sánh (ví dụ: khinh khinh như chĩnh mắm thỏi) chiếm tỷ lệ rất nhỏ (107 đơn vị); phần còn lại (672 đơn vị), đều là các thành ngừ ân dụ (ví dụ: theo dóm ăn tàn...). Sụ biểu hiện nghĩa của thành ngừ có hàm ý chê bai rất giâu hình ảnh và tinh tế, hêt sức sắc sảo Những tư liệu được khảo sát, phần nào đó, có thể cho thấy cách thể hiện về mặt ngôn ngừ và một số điểm về triết lý nhân sinh cùa người Việt qua một bộ phận từ vựng là các thành ngữ của họ.
Description: tr. 80-93
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57325
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1925-1-3744-1-10-20161104.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.74 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.