Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57326
Title: Chiều kích lịch sử của trường ca cách mạng trong văn học Việt Nam hiện đại
Authors: Diêu Thị Lan Phương
Keywords: Chiều kích lịch sử,;văn học Việt Nam hiện đại
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 25 (2009) 94-99;
Abstract: Đồi với thể loại, chiều kích lịch sử là yếu tổ quan trọng nhất đề trả lời được cảu hỏi mà thề loại, hay họp hơn là văn bản, đạt ra trong một giai đoạn. Trong nền văn hục cách mạng Việt Nam, dặc biột là giai đoạn chống Mỹ, có sự phát triển và lên ngôi của một thể loại vẫn dược gọi lả trường ca. Thể loại này, dù chưa đạt đén đinh cao nhưng lại thê hiện được tỉnh chát riêng biệt, đặc thù của một thời ki văn học. Ý nghĩa to ỉớn cùa nó biểu hiện ở các khía cạnh như: thê hiện cao độ khuynh hướng sử thi của văn học cách mạng, là thể loại mang tinh chất “kết thúc" cho tinh thân của một thời kỉ văn học, lá thẻ loại thể hiện sự hồi đáp, thâm nhập sâu sắc giừa các thê loại khác. Tóm lại, từ chiều kích lịch sử, trường ca không chi cho chúng ta thấy sự phát triển và ý nghĩa của nó, mà còn cho thấy sự vận động của một nền văn học.
Description: tr. 94-99
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57326
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1926-1-3746-1-10-20161104.pdf
  • Description : 
  • Size : 926.25 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.