Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57327
Title: Nhìn nhận chính sách xã hội hóa quản lý rác thải của Thành phố Hà Nội từ hoạt động của Hợp tác xã vệ sinh môi trường Thành Công tại phường Nhân Chính
Authors: Đinh Đức Trường
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 25 (2009) 100-110;
Abstract: Chính sách xã hội hoá quàn lý rác thải đô thị cùa Thành phố Hà Nội khởi xướng năm 2000 đâ tạo ra tiền đề cho sự tham gia của khu vực tư nhân và cộng đồng trong quản lý chất thải rán đô thị. Bẽn cạnh các doanh nghiệp nhà nước, các mô hình doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, cộng đồng thu gom và vận chuyển rác đã ra đời và hoạt động, từng bước đạt được các két quả khả quan, giảm bới gánh nặng nguồn lực cho Nhà nước trong quàn lý đô thị. Nghiên cứu này giới thiệu vè hoạt động của mô hỉnh hợp tác xã vệ sinh môi trường Thành Công và đánh giá hiệu quả hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải đô thị của họp tác xà địa bàn phường Nhân Chính. Két quả đánh giá cho thấy mô hình dụt được hiệu quả trong cà bốn khía cạnh là kinh té, xa hội, môi trường và quản lý. Tuy nhiên, hoạt động của mô hình vẫn gặp phải những nhừng khỏ khăn vê cơ chê chinh sách, nguồn lực tài chính cùng như ý thức chưa cao của một bộ phận người dân. Đáy cùng chinh là nhừng khía cạnh mà các nhà quản lý cần quan tâm và đưa ra các giải pháp cụ thê để tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích, thúc đẩy chính sách xã hội hoá.
Description: tr. 100-110
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57327
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1927-1-3748-1-10-20161104.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.43 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.