Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57328
Title: Một số vấn đề về thực hiện quy chế dân chủ ở cấp xã trong điều kiện hiện nay ở nước ta
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn
Keywords: Quy chế dân chủ;Cấp xã;Kinh tế;Hiện nay
Issue Date: 2004
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 20;Số 4
Abstract: Qua hơn 5 năm triển khai xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, có thế khắng định đây là một chủ trương hết sức đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước ta; bước đầu đáp ứng kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của nhân dân, nên được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Thực hiện quy chế dân chủ đã làm chuyển biến một bước nhận thức của cán bộ công chức, đảng viên và nhân dân về phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân. Dân chủ hoá cũng chính là để phát huy các tiêm năng, tài năng của con người và các năng lực xã hội, cũng chính là phát huy nội lực. Tuy nhiên sự nghiệp dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta mới chỉ dừng lại ở giai đoạn đầu, còn nhiều việc phải làm. Trong phạm vi bài viêt này, tác giá tập trung tìm hiểu từ nhữ n g vấn đề lý luận cơ bán về Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở đến thực tiễn áp dụng trong 5 năm qua ở Việt Nam và đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quá của công tác này trong thời gian tới.
Description: tr. 39-46
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57328
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2950-1-5344-1-10-20161128.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.69 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.