Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57329
Title: Kế hoạch hóa ngôn ngữ trong giáo dục ở Malaisia
Authors: Nguyễn Thị Vân
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 25 (2009) 111-119;
Abstract: Malaysia là một quốc gia trẻ ở khu vực Đông Nam Á, được thành lập vào ngày 16.9.1963. Một đặc điêm dề nhặn thấy ở đất nước này là đa dân tộc kéo theo đa ngừ xã hội và chịu sự xàm lược của thực dân phương Tây. Trước khi cộng đông người nước ngoài di cư đến đây, Malaysia đà là “ngôi nhà chung của vô sô ngôn ngừ bản địa”. Mức độ đa ngừ lại càng phức tạp hơn với sự có mặt của các dân tộc mới. Cho đên nay chưa có con số chính xác về số lượng ngôn ngừ bản địa, đặc biệt là các ngôn ngừ ở vùng Sabah Saravvak nhưng theo ước tính có khoảng hơn 80 ngôn ngữ đang diện trên đât nư ớ c này. Tuy nhiên có 3 tộc người chính ở Malaysia, đó là: người Melayu 59%, người Trung Ọuổc 28 %, người Ẩn độ 8%. Vì vậy việc xây dựng một chính sách ngôn ngừ đàm bào dược quyền lợi cùa tât cả các dân tộc là một trong nhừng vấn đề hàng đầu trong sự phát triển của đất nước như các học già Malaysia vẫn thường nói: “Bahasa jiwa Bangsa” (Ngôn ngừ là linh hồn dân tộc), ngôn ngữ là nên tảng vun đăp sự thống nhất quốc gia. Bẽn cạnh đó sự phân chia thoả đáng quyền lực giữa ngôn ngừ bàn địa và tiếng nước ngoài, cụ thể là tiếng Anh là một thách thức khả lớn dôi với tinh hình kinh tẽ, chính trị, văn hoả xã hội ở quốc gia này. Bài viết sẽ đề cập đến những nội dung sau đây: 1. Kế hoạch hoá ngôn ngừ trong giáo dục (thời kỳ trước khi Malaysia giành được độc lập), thể hiện ở: 1.1. giáo dục sử dụng tiếng Malay 1.2. Giảo dục sử dụng tiếng Tamil 1.3. Giáo dục sử dụng tiếng Hoa 1.4. Giáo dục sử dụng tiếng Anh 2. Vai trò hiện tại của tiéng Anh và tiếng Malay trong giáo dục Việc hoạch định chính sách ngôn ngừ giáo dục của nhà nước Malaysia theo chúng tôi là khá mẻm mòng, thuyét phục và đà thu được nhừng thành công đáng kể phù hợp với điểu kiện xã hội, lịch sử và tộc người. Đẻ làm được điêu dó, các chính sách giáo dục ngôn ngừ cùa Malaysia đã trải qua nhiều giai đoạn đồi mới mới để đạt được mục tiêu: tiếng Malay là ngôn ngừ giảng dạy chính và tiêng Anh là ngôn ngừ quan trọng thử hai trong các câp giáo dục ở Malaysia hiện nay.
Description: tr. 111-119
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57329
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1928-1-3750-1-10-20161104.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.