Quy định về quan hệ sở hữu tài nguyên thiên nhiên và môi trường trong luật tục của một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam Trường hợp Luật tục Thái và Luật tục Êđê

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57343Quy định về quan hệ sở hữu tài nguyên thiên nhiên và môi trường trong luật tục của một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam Trường hợp Luật tục Thái và Luật tục Êđê

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57343