Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57343
Title: Quy định về quan hệ sở hữu tài nguyên thiên nhiên và môi trường trong luật tục của một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam Trường hợp Luật tục Thái và Luật tục Êđê
Authors: Hoàng Văn Quynh
Keywords: sở hữu tài nguyên thiên nhiên và môi trường;luật tục của một số dân tộc thiểu số
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 25 (2009) 14-19;
Abstract: Ở các dân tộc thiểu số nước ta từ lâu đà hình thành nên nhừng quy định về quan hệ sở hừu, chiém hữu đối với của cải vật chất, trong đó có các tài nguyên thiên nhiên nơi họ sinh sổng. Việc xác định quyền sở hữu và chiếm hừu đối với các nguồn tài nguyên này chính là cơ sở để cộng đồng cổ thể quản lý và sử dụng tốt hơn, có hiệu quả hơn đổi với các nguồn tài nguyên thicn nhiên và môi trường. Điều này được thể hiện rất rỗ thông qua các quy định về quan hệ sở hữu trong các bộ Luật tục của một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam (Trường hợp Luật tục Thái và Luật tục Êđê). về vấn đề sở hữu, ở mỗi dân tộc, tuỳ theo sự phát triển của mồi cộng đồng mà cổ các quy định về quan hệ sở hữu khác nhau. Ở đây hầu như chưa có các quan hệ sở hừu về tài sản, mà chủ yếu chi xác định quyền sở hừu đối với tài nguyên thiên nhiên, như đất đai, rừng núi, sông suối... Nhưng các quan hệ sở hừu này lại là sở hữu chung của cả cộng đổng, sở hữu của cá nhân, gia đinh đối với vùng đất, vùng rừng, động thực vật của cộng đồng dân tộc đổ. Việc xác định quan hệ sở hữu các nguồn tài nguyên thiên nhiên là một vấn đề hết sức quan trọng và cấp bách đối vởi các dân tộc ít người miền núi nói riêng và cả nước nói chung. Đòi hói Đảng và Nhà nước cằn có những chính sách, biện pháp đúng đắn, phù hợp với tình hlnh phát triên chung của đảt nước trong việc bảo vệ, khai thác, sử dụng họp lý các nguồn tài nguyên, môi trường. Phát huy truyền thống dân tộc két hợp với pháp luật của Nhà nước trong việc quàn lý đất đai, rừng núi, sông suối và bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái.
Description: tr. 14-19
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57343
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1916-1-3726-1-10-20161104.pdf
  • Description : 
  • Size : 861.04 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.