Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57346
Title: Hiểu về quan niệm công tác xã hội
Authors: Trần, Văn Kham
Keywords: công tác xã hội
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Trần, V. K. (2009). Hiểu về quan niệm công tác xã hội. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học xã hội và nhân văn, 25, 1-7.
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn
Abstract: Công tác xã hội là một lĩnh vực chuyên môn mới ở Việt Nam, mặc dù đày là ngành học có quá trình phát triển lâu dài trên thế giới cũng như có nhiều các hoạt động liên quan đến công tác xã hội ở Việt Nam. Đề hiểu về Công tác xã hội theo các quan niệm của Hiệp hội các cán sự công tác xã hội (IFSW) và Hiệp hội Công tác xã hội Hoa Kỳ (NASW), đó là đieu rất quan trọng cho việc áp dụng hoạt động chuyên môn này điều kiện cùa Việt Nam. Bài viết này lý giải sứ mệnh chính cùa công tác xã hội như việc tăng cường thúc đây chức năng xã hội và quá trình tự quyết của thân chủ. Đồng thời, bài viết cũng đưa ra năm cách hiểu về công tác xã hội phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Những cách hiểu này làm nến tàng cho các hoạt động thực hành công tác xã hội, bao gồm: Công tác xã hội là hoạt động đáp ứng nhừng yêu cầu của thân chủ; công tác xã hội là hoạt động chuyên môn phát triển liên tục; công tác xã hội là một hình thức tổng hợp sáng tạo trong việc sừ dụng những kiến thức, giá trị và các kỹ năng; cóng tác xa hội là một tiến trình giải quyết vấn đề; và công tác xã hội được xem như là hoạt động can thiệp vào các tương tác xã hội của con người.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57346
Language: vi
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1914-1-3722-1-10-20161104.pdf
  • Description : 
  • Size : 1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.