Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57347
Title: vTrung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp với chủ trương xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" và tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường
Authors: Bùi Đức Tú
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 25 (2009) 39-43;
Abstract: Đối mặt với vấn nạn ô nhiễm môi trường trong bối cảnh hội nhập quổc tế, việc tăng cường giáo dục nhận thức về môi trường cho học sinh là hét sức cần thiét. Điều này đòi hỏi toàn xã hội phải chung tay góp sức bằng nhieu con đường và hình thức khác nhau. Trong đỏ, các con đường lổng ghép thông qua các hoạt động giáo dục ở trường phổ thông và tích hợp trong giáo dục nghề phổ thông ở trung tâm kỹ thuật tồng họp - hướng nghiệp là đặc biệt quan trọng, cổ tính khả thi cao và phù họp với chủ trương xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tlch cực”.
Description: tr. 39-49
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57347
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1920-1-3734-1-10-20161104.pdf
  • Description : 
  • Size : 798.45 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.