Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57348
Title: Vấn đề đào tạo chuyển tiếp và liên thông ở trường Cao đẳng cộng đồng
Authors: Nguyễn Huy Vị
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 25 (2009) 44-51;
Abstract: Bài báo này đã đưa ra một giả pháp khả thi để có hiện thực hóa chủ trương tồ chức đào tạo chuyẻn tiếp sinh viên nâm thứ hai ở các trường Cao đẳng cộng đồng lẽn học tiẻp năm thứ 3 ở các trường đại học 4 năm, cùng như việc tổ chức đào tạo liên thông ngay bên trong các trường Cao đảng cộng đồng. Giải pháp đó là đề xuất mô hình đào tạo chuyển tiếp và liên thông của trường Cao đảng cộng đồng trên cơ sở xây dựng một mô hỉnh trường Cao đảng cộng đồng mới có cài tiến so với mô hình hiện hữu là trường “Cao đẳng cộng đồng có nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học”. Ngoài ra, cổ một vấn đề cần chú ý về mặt kỹ thuật để đảm bảo cho giải phảp đề xuất của bài báo có hiệu quả, là phải nhanh chóng, quyết liệt và nhất quán hơn trong chi đạo cùa Bộ đê chù trương đào tạo liên thông của giáo dục đại học nước ta thành hiện thực, đố là cần cụ thê hóa một cách tưởng minh bàng các giải pháp thực hiện, mà ở đó cổ ít nhất 3 vấn đề cần giải quyêt kịp thời: Thứ nhất là, thực hiện triệt để quy chế đào tạo tín chỉ ở cao đảng, đại học để làm cơ sở cho việc chuyển đồi các tín chỉ/học phần; Thứ hai là, phải cổ cơ chế mở hơn nữa trong việc giao chi tiêu tuyển sinh và cho phép các trường Cao đẳng cộng đồng được tuyển sinh theo cơ ché ghi danh xét tuyển; Thứ ba là, nên định hướng phát triển các trường Cao đảng cộng đổng nước ta theo mô hình “Trường Cao đăng cộng đồng cổ nhiệm vụ đào tạo trinh độ đại học".
Description: tr. 44-51
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57348
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1921-1-3736-1-10-20161104.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.