Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đấu tranh chống tội phạm ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57351Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đấu tranh chống tội phạm ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57351