Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57353
Title: Communication across cultures
Other Titles: Giao tiếp qua các nền văn hóa
Authors: Nguyen, Quang Ngoan
Keywords: Văn hóa;Giao tiếp;Giao tiếp văn hóa
Issue Date: 2006
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Vol 22;Issue 4
Abstract: Bài báo góp phần làm rõ thêm các khái niệm về văn hóa, giao tiếp, giao tiếp nội văn hóa, liên văn hóa và giao văn hóa. Giới thiệu một số mootip văn hóa như văn hóa có khoảng cách quyền lực cao so với văn hóa có khoảng cách quyền lực thấp, ngữ cảnh cao so với ngữ cảnh thấp, hướng về cá nhân so với hướng về cộng đồng. Nêu một số trở ngại trong giao tiếp văn hóa, một vài ý kiến về phương thức đào tạo và học tập để thành công trong giao tiếp văn hóa.
Description: p. 34-47
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57353
ISSN: 2525-2445
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 22.4.5.pdf
  • Description : 
  • Size : 187.84 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.