Hướng dẫn điều trị. Tập 2, hướng dẫn điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn thường gặp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57356Hướng dẫn điều trị. Tập 2, hướng dẫn điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn thường gặp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57356