Giáo trình nguyên lý kế toán

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57368Giáo trình nguyên lý kế toán

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57368