Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57372
Title: Phân cấp quản lí tài chính đối với giáo dục phổ thông ở Việt Nam - Một nghiên cứu tình huống tại Hà Nội
Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng
Trần, Thị Bích Liễu
Keywords: Phân cấp quản lí tài chính giáo dục (PCQLTCGD);chất lượng giáo dục (CLGD);trung học phổ thông (THPT)
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 29, Số 1;
Abstract: Phân cấp quản lí tài chính nói chung và phân câp quản lí tài chính trong giáo dục nói riêng là một xu thế tất yếu trong quản lí nhà nước. Mấy thập kỷ gần đây, các nhà nghiên cứu ở nhiều nước đã chứng minh được rằng phân cấp quản lí tài chính trong giáo dục và các chính sách đa dạng của phân cấp quản lí tài chính giáo dục (PCQLTCGD) có nhiều tác động tích cực đến chất lượng giáo dục (CLGD). Nguyên nhân là đã tạo được quyền chủ động của nhà trường trong việc phân bổ kinh phí phù hợp với nhu cầu hoạt động, làm tăng hiệu quả sử dụng kinh phí trong hoạt động giáo dục. Ở Việt Nam, PCQLTCGD mới được thực hiện và điều kiện thực hiện việc phân cấp tài chính còn nhiều hạn chế. Bài viết này tập trung nghiên cứu đánh giá tác động của phân cấp tài chính đến CLGD trung học phổ thông (THPT) Việt Nam thông qua một nghiên cứu tình huống ở một số trường THPT tại Hà Nội, từ đó đưa ra các khuyến nghị mang tính định hướng cho những cải cách tài chính giáo dục tiếp theo
Description: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Nghiên cứu Giáo dục ; Tập 29, Số 1 (2013) ; tr. 14-26
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57372
Appears in Collections:Education Research

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 487-1-932-1-10-20160507.pdf
  • Description : 
  • Size : 371.36 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.