Nghiên cứu một số đặc điểm nhân trắc cơ bản của học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57374Nghiên cứu một số đặc điểm nhân trắc cơ bản của học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57374