Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57377
Title: Những bất cập trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Bích Đào
Keywords: Bất cập;Chuyển dịch cơ cấu kinh tế;Nông nghiệp;Nông thôn;Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 20;Số 3
Abstract: Trong những năm đổi mới, sản xuất nông nghiệp phát triển và tăng trưởng với nhịp độ 4,9%/năm, trong đó, sản xuất lương thực tăng trưởng ổn định góp phần giải quyết vững chắc lương thực quốc gia. Cùng với sản xuất lương thực, ngành nông nghiệp từng bước đa canh hoá, đa dạng hoá sản phẩm, tăng tích luỹ nội bộ ngành, góp phần tăng trưởng kinh tế ở nông thôn. Cơ cấu kinh tế thuần nông từng bước được khắc phục, cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá bước đầu hình thành; công nghiệp và dịch vụ nông thôn từng bước phát triển, tạo thêm việc làm ở khu vực nông thôn, thu hút một phần lao động dư thừa, tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân, chủ yếu là nông dân.
Description: tr. 46-52
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57377
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2928-1-5300-1-10-20161128.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.26 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.