Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57384
Title: Một số vấn đề về bảo hộ bí mật kinh doanh và hoàn thiện pháp luật bảo hộ bí mật kinh doanh ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Quế Anh
Keywords: Vấn đề về bảo hộ;Kinh doanh;Hoàn thiện pháp luật;Bí mật kinh doanh;Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 20;Số 3
Abstract: Bí mật kinh doanh với tư cách là đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ là một trong những phạm trù còn ít được nghiên cứu. Bên cạnh đó thực tiễn áp dụng các quy định liên quan tới bí mật kinh doanh còn quá ít ỏi, nếu như không nó là chưa tồn tại trên thực tế. Việc hình thành chế định bảo hộ bí mật kinh doanh trong pháp luật Việt Nam có thể được coi là chưa hoàn tất. Mặt khác, một số nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hiện nay những khiếm khuyết của hệ thống bảo hộ bí mật kinh doanh thường kìm hãm đầu tư từ nước ngoài nhiều hơn so với những hạn chế trong việc bảo hộ các đối tượng khác của quyền sở hữu trí tuệ [4, 88]. Như vậy, việc hoàn thiện pháp luật bảo hộ bí mật kinh doanh không những đẩy nhanh tiến trình hội nhập của Việt Nam với khu vực và thế giới mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế thông qua việc thu hút đầu tư nước ngoài.
Description: tr. 75-84
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57384
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2935-1-5314-1-10-20161128.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.02 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.