Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57395
Title: Quá trình tồn tại và phát triển của Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam (Tiếp theo)
Authors: Minh Nga
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Giáo hội Phật giáo
Issue Date: 2004
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết trình bày quá trình hình thành, tồn tại và phát triển của Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam qua 3 giai đoạn: giai đoạn 1934-958 (từ khi thành lập Hội cho đến khi Đức Tông sư Minh trí mất); giai đoạn 1958-1975 (từ sau khi Đức Tông sư Minh Trí mất cho đến ngày giải phóng miền Nam); giai đoạn 1958 - nay
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 5/2004; 2 tr. ; TNS10338
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57395
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10338.pdf
  • Description : 
  • Size : 8.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.