Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57420
Title: Đánh giá chất lượng xây dựng chương trình đào tạo nghề một số trường khối nông nghiệp
Authors: Vương, Thanh Hương
Keywords: Chương trình đào tạo;Đánh giá chất lượng xây dựng chương trình;Trường cao đẳng;trung học chuyên nghiệp
Issue Date: 2014
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 30, Số 2;
Abstract: Bài báo phản ánh kết quả nghiên cứu đánh giá chất lượng xây dựng chương trình đào tạo tại 10 trường cao đẳng (CĐ), trung học chuyên nghiệp (THCN) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do nhóm nghiên cứu Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thực hiện. Chất lượng xây dựng chương trình đào tạo được đánh giá trên các nhóm tiêu chí như: Quá trình xây dựng chương trình; tính khoa học và sư phạm của chương trình đào tạo; hiệu quả sử dụng và sự phù hợp của chương trình, giáo trình trong thực tiễn giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên
Description: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục ; Tập 30, Số 2 (2014) ; tr. 28-35
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57420
Appears in Collections:Education Research

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 316-1-606-1-10-20160427.pdf
  • Description : 
  • Size : 160.74 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.