Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57435
Title: Quan điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa đặc trưng mục tiêu và đặc trưng phương thức của chủ nghĩa xà hội ở Việt Nam
Authors: Lại Quốc Khánh
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 24 (2008) 211-218;
Abstract: Bài viết nghiên cứu quan điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ đặc trưng mục tiêu: "Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thân của nhân dân" với các đặc trưng phương thức về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và con người của chủ nghĩa xã hội và khẳng định: theo quan điểm của Hồ Chí Minh, "đặc trưng mục tiêu và đặc trưng phương thức tác động qua lại một cách biện chứng, trong đó đặc trưng mục tiêu là cái quyết định còn đặc trưng phương thức là cái bị quyết định". Tiêu chuẩn lựa chọn và đánh giá hiệu quả của phương thức xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là ở chỗ, phương thức ấy có mamg lại cho nhân dân đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao hay không. Với quan điểm như trên, tư tưởng Hồ Chí Minh vể chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mang tính uyển chuyển, linh hoạt và tạo điều kiện cho sự phát huy tính sáng tạo trong tư duy về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.
Description: tr. 211-218
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57435
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3411-1-6098-1-10-20161212.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.69 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.