Xây dựng thị trường đất và bất động sản để phát triển thị trường vốn ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57446Xây dựng thị trường đất và bất động sản để phát triển thị trường vốn ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57446