Một số vấn đề phương pháp luận hoạch định ngân sách cho hoạt động marketing của doanh nghiệp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57453Một số vấn đề phương pháp luận hoạch định ngân sách cho hoạt động marketing của doanh nghiệp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57453