Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57453
Title: Một số vấn đề phương pháp luận hoạch định ngân sách cho hoạt động marketing của doanh nghiệp
Authors: Vũ, Phương Thảo
Keywords: Phương pháp luận;Hoạch định ngân sách;hoạt động marketing;Doanh nghiệp
Issue Date: 2004
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 20;Số 2
Abstract: Một sô nhà quản lý doanh nghiệp thường cho rằng hoạch định ngân sách cho hoạt động Marketing của doanh nghiệp là công việc nhai gặm các con sô vì mục tiêu kiếm soát chứ không phải vì mục tiêu tiếp thị. Quan điểm này là hoàn toàn sai lầm. Hoạch định ngân sách cho hoạt động tiêp thị là dạng quyết định có ý nghĩa quan trọng và sông còn đôi với việc quản lý hoạt động marketing của bất cử doanh nghiệp nào bởi vì những nỗ lực của nhà quản trị trong việc hoạch định ngân sách mang lại những lợi ích nhất định cho việc quản lý hoạt động t.iêp thị và hoạt dộng kinh doanh của doanh nghiệp.
Description: tr. 47-57
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57453
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2918-1-5280-1-10-20161128.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.89 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.