Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57456
Title: Tư tưởng duy tân của Trần Quý Cáp
Authors: Trần Thị Hạnh
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 24 (2008) 219-225;
Abstract: Trần Qúy Cáp(1870-1908) là một nho sĩ, chí sĩ nhiệt tâm yêu nước, thiết tha với sự nghiệp cứu nước. Trần Qúy Cáp thấu hiểu tình cảnh mất độc lập. tự chủ của nước, của dân, ông đã tiếp thu tư tưởng yêu nước của cha ông ta trong truyền thống, cùng với vốn kiến thức uyên thâm, kiến thức mới tiếp thu, ông đã thể hiện tư tưởng yêu nước theo khuynh hướng duy tân của mình.
Description: tr. 219-225
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57456
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3412-1-6100-1-10-20161212.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.