Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57478
Title: The completion of legal system against crimes in the process of building a law-based state in Vietnam
Authors: Le, Cam
Keywords: The completion of legal system;process of building;law-based state in Vietnam
Issue Date: 2004
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 20;Số 1E
Abstract: Bài viết đề cập đến một nghiên cứu về hoàn thiện hệ thống pháp luật về đấu tranh chống tội phạm trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền (NNPQ) ở Việt Nam. Thông qua những phân tích khoa học, tác giả làm rõ một số’'Vấn đề về chính là: 1) Khái niệm và các đặc điểm cơ bản của hệ thống pháp luật về đấu tranh chống tội phạm; 2) Khái niệm và những cơ sở khoa học - thực tiễn của việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về đấu tranh chống tội phạm; 3) Một SC) biện pháp đồng bộ chủ yếu để hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự; 4) Một số biện pháp đồng bộ chủ yếu để hoà thành hệ thống pháp luật tố tụng hình sự; 5) Một SC) biện pháp đồng bộ chủ yếu để hoàn thiện hệ thống pháp luật thi hành án hình sự.
Description: tr. 1-11
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57478
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2900-1-5244-1-10-20161128.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.