Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57488
Title: Protecting intellectual property rights according to trips
Authors: Nguyen, Ba Dien
Keywords: Protecting intellectual;property rights;according to trips
Issue Date: 2004
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 20;Số 1E
Abstract: Ngày nay, quyền sở hữu trí tuệ giữ vai trò quan trọng trong các quyền sở hữu bên cạnh các quyền cơ bản của con người khi cuộc cánh mạng khoa học công nghệ đang làm đổi thay thế giới. Cho nên bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là cấp thiết và quan trọng trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới, và Việt Nam không nằm ngoài quá trình đó.Tác giả chỉ rõ và phân tích những nguyên tắc cơ bản của Hiệp Định TRIPS. Ngoài ra tác giả còn chỉ ra các quy định và các luật của Việt Nam không phù hợp ảnh hưởng tới hiệu quả của việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ trong tương quan với hiệp định TRIPS.
Description: tr. 17-23
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57488
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2904-1-5252-1-10-20161128.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.