Gợi mở cho học sinh thưởng thức thơ cổ trong giờ lên lớp như thế nào (Trên ngữ liệu "Xuân tứ" của Lí Bạch)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57500Gợi mở cho học sinh thưởng thức thơ cổ trong giờ lên lớp như thế nào (Trên ngữ liệu "Xuân tứ" của Lí Bạch)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57500