Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57505
Title: Tiêu chí đánh giá giảng viên
Authors: Nguyễn Thị Tuyết
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 24 (2008) 131-135;
Abstract: Đánh giá toàn diện và chính xác năng lực của giảng viên là một trong những yếu tố quan trọng trong khuyến khích sự phấn đấu vươn lên của giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong giáo dục đại học. Tuy nhiên, trong thực tế việc đánh giá giảng viên hàng năm ở các trường địa học Việt Nam còn mang tính hình thức, thiếu khách quan và đôi khi không chính xác. Để có thêm công cụ giúp các nhà quản lý tham khảo khi đánh giá giảng viên, bài viết này xin đề xuất tiêu chí để đánh giá giảng viên trong ba lĩnh vực: giang dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ xã hội trên cơ sở tham khảo các tiêu chí đánh giá giảng viên ở một số nước phát triển trên thế giới.
Description: tr. 131-135
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57505
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3403-1-6082-1-10-20161212.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.56 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.