Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57507
Title: Bảo vệ quyền trẻ em trong pháp luật Việt Nam hiện hành
Authors: Đinh, Hạnh Nga
Keywords: Bảo vệ quyền trẻ em;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 20;Số 1
Abstract: Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là đường lối nhất quán, xuyên suốt trong sự nghiệp lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Đặc biệt trong thời gian vừa qua, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết và đổi mới đã thành công tốt đẹp.
Description: tr. 65-74
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57507
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2898-1-5240-1-10-20161128.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.59 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.