Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57509
Title: Cơ sở triết học của hợp đồng thành lập công ty
Authors: Ngô, Huy Cương
Keywords: Cơ sở triết học;Hợp đồng;Thành lập công ty
Issue Date: 2003
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 19;Số 4
Abstract: Một trong những dấu ấn của thời kỳ đầu đổi mới ở Việt Nam là sự ra đời của Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp Tư nhân năm 1990. Các đạo luật này đã khẳng định một lần nữa chủ trương xóa bỏ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp để xây dựng một nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình thực thi đường lối đổi mới, các loại hình công ty tư nhân đã được hồi sinh, bởi xây dựng kinh tế thị trường.
Description: tr. 1-8
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57509
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3912-1-7213-1-10-20170301.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.