Nguyên tắc tranh tụng trong Luật Tố tụng hình sự Việt Nam và một số kiến nghị

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57512Nguyên tắc tranh tụng trong Luật Tố tụng hình sự Việt Nam và một số kiến nghị

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57512