Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57527
Title: Công ty Xuyên quốc gia - chủ thể quan hệ quốc tế
Authors: Hoàng Khắc Nam
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 24 (2008) 157-167;
Abstract: Để tìm hiểu vai trò của chủ thể QHQT của công ty xuyên quốc gia, bài viết xem xét quá trình hình thành và phát triển của chúng kể từ thời cận đại cho đến nay. Một quá trình phát triển như vậy có thể giúp thấy được xu hướng tăng cường vai trò của chúng trong QHQT thế giới.Bài viết cũng tìm hiểu những đặc điểm của công ty xuyên quốc gia như tính cá nhân, tính quốc tế, mức độ thể chế, quan hệ với quốc gia... Đó là những yếu tố không chỉ góp phần quy định vai trò chủ thể QHQT mà còn tạo nên những đặc thù riêng trong tác động của chúng tới nên kinh tế chính trị quốc tế. Cuối cùng bài viết đánh giá về vai trò chủ thể QHQT với loại hình đặc biệt là chủ thể phi quốc gia. Việc đánh giá này được xem xét lần lượt trên bốn tiêu chí là tham gia, mục đích, năng lực và ảnh hưởng.
Description: tr. 157-167
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57527
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3406-1-6088-1-10-20161212.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.