Tìm hiểu việc định tội và quyết định hình phạt từ phương diện là những hoạt động áp dụng pháp luật hình sự cơ bản của tòa án

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57533Tìm hiểu việc định tội và quyết định hình phạt từ phương diện là những hoạt động áp dụng pháp luật hình sự cơ bản của tòa án

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57533