Một số vấn đề thường gặp khi xây dựng và thực thi chiến lược đào tạo, phát triến nguồn nhân lực trong tổ chức

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57535Một số vấn đề thường gặp khi xây dựng và thực thi chiến lược đào tạo, phát triến nguồn nhân lực trong tổ chức

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57535