Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57536
Title: Kiểu tư duy lấy mình làm trung tâm và những hạn chế của nó trong bối cảnh toàn cầu hóa
Authors: Nguyễn Vũ Hảo
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 24 (2008)81-88;
Abstract: Kiểu tư duy lấy mình làm trung tâm là một mô hình tư duy, trong đó người ta thường có xu hướng lấy mình làm chuẩn, nhìn nhận những nên văn hóa khác hoặc những thế giới quan văn hóa khác chi bằng đôi mắt của chính mình của chính cộng đồng văn hóa của mình, nói khác đi, chỉ căn cứ vào tiêu chí phân biệt đúng hay sai, đẹp hay xấu, thiện hay ác....của mình hoặc cộng đồng văn hóa mình. Bài viết xem xét thuyết lấy cái tôi làm trung tâm và chủ nghĩa duy ngã văn hóa với tính cách là nền tảng triết học của kiểu tư duy này và luận giải về cách tiếp cận độc đáo của L. Wittgenstein hậu kỳ đới với những đặc trưng, những vấn đề, thậm chí những nguy cơ của kiểu tư duy này trong quá trình giao tiếp giữa nền văn hóa hay giữa các thế giới quan văn hóa. Từ đây, bài viết tập trung phân tích, làm rõ những hạn chế của kiểu tư duy này, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.
Description: tr. 81-88
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57536
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3396-1-6068-1-10-20161212.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.5 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.