Chùa Một Cột tròn 995 năm tuổi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57545Chùa Một Cột tròn 995 năm tuổi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57545