Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57547
Title: Kế thừa và phát huy những giá trị tích cực của Phật giáo trong thời đại toàn cầu hóa
Authors: Nguyễn, Thị Toan
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Toàn cầu hóa
Issue Date: 2004
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Chủ nghĩa nhân văn trong Phật giáo -- Tư duy biện chứng trong Phật giáo -- Thuyết "vô thường, vô ngã" -- Con đường tới chân lý...
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 6/2004; 4 tr. ; TNS10354
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57547
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10354.pdf
  • Description : 
  • Size : 16.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.