Giáo trình thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57573Giáo trình thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57573