Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57587
Title: Xác định tài sản có của thương nhân theo pháp luật phá sản ở Việt Nam
Other Titles: Identify assets of trader under the bankruptcy laws in Vietnam
Authors: Vũ, Thị Hồng Vân
Phan, Công Tiến
Keywords: Luật phá sản;Việt Nam;Luật và pháp chế
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Khoa Luật
Citation: Phan, C. T. (2016). Xác định tài sản có của thương nhân theo pháp luật phá sản ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Luận văn nghiên cứu một cách chuyên sâu, đầy đủ và toàn diện vấn đề lý luận, thực tiễn về xác định tài sản có của thương nhân mất khả năng thanh toán theo pháp luật phá sản ở Việt Nam và đưa ra một số điểm mới như sau: Thứ nhất: Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về xác định tài sản có của thương nhân mất khả năng thanh toán theo pháp luật phá sản ở Việt Nam. Từ đó đưa ra định nghĩa về thương nhân mất khả năng thanh toán và tài sản có của thương nhân mất khả năng thanh toán, làm nền tảng phát triển theo định hướng nghiên cứu. Thứ hai: Đối chiếu các quy định của pháp luật hiện hành với thực tiễn để phân tích, đánh giá làm rõ ưu điểm và hạn chế của các quy định và hoạt động thực thi pháp luật về xác định tài sản có của thương nhân mất khả năng thanh toán theo pháp luật phá sản ở Việt Nam. Đồng thời tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng hệ thống pháp luật cũng như thực trạng thực thi pháp luật về xác định tài sản có của thương nhân mất khả năng thanh toán theo pháp luật phá sản ở Việt Nam. Thứ ba: Từ nghiên cứu về lý luận cũng như thực tiễn pháp luật, kiến nghị hướng sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về xác định tài sản có của thương nhân mất khả năng thanh toán theo pháp luật phá sản ở Việt Nam cho phù hợp với thực tế và xu hướng hội nhập quốc tế.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57587
Language: vi
Format Extent: 42 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008139.pdf
  • Description : 
  • Size : 644.13 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.