Kiểm chứng và ước lượng giả thuyết tương đồng lãi suất ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57589Kiểm chứng và ước lượng giả thuyết tương đồng lãi suất ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57589